Opis: Opis: RADA RODZICÓW

Opis: Opis: O NASOpis: Opis: NAUCZYCIELEOpis: Opis: RADA RODZICÓWOpis: Opis: UCZNIOWIEOpis: Opis: AKTUALNOŚCIOpis: Opis: GALERIEOpis: Opis: KONTAKTOpis: Opis: ARCHIWUM

[Home][RADA RODZICÓW]

 

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK 2017/2018

Pani Ewa Kachniarz- przewodnicząca

Pani Marta Gromada - sekretarz

Pani Beata Borkowska– członek

Pani Joanna Wojdat - członek

RADA RODZICÓW

  1. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym zespołu.
  2. Radę Rodziców stanowią delegacje Rad Klasowych (w ilości 3 osób) i 3 rodziców reprezentujących przedszkole, wybieranych przez zebranie rodziców uczniów danej klasy i przez ogół rodziców dzieci przedszkolnych.
  3. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor zespołu lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

  1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
  2. Wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
  3. Współdziała w realizacji procesów  nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych.
  4. Pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy zespołu.
  5. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom działającym w zespole.
  6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin, który ustala min. : (kadencję Rady Rodziców, organy rady , tryb powołania i odwołania , zakres jej kompetencji, tryb podejmowania uchwał, zasad wydatków, funduszy Rady Rodziców, zadania komisji).
  7. Regulamin opracowuje Rada Rodziców oraz nauczyciel wyznaczony przez dyrektora zespołu , jest on zatwierdzany przez ogólne zebranie i nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

 

Opis: Opis: J:\Strona Jedlanka\images\nth_theme_abstract_logs_hr.gif

[Home][O NAS][NAUCZYCIELE][RADA RODZICÓW][UCZNIOWIE][AKTUALNOŚCI][GALERIE][KONTAKT][KRONIKA SZKOŁY]


Copyright (c) 2008 Ewa Sosnowska Misiak. All rights reserved.

szkolajedlanka@op.pl